VI-oji respublikinė užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje:  kūrybiškumas ir inovacijos“

VI-oji respublikinė užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojų

metodinė – praktinė konferencija

„Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje:

 kūrybiškumas ir inovacijos“

  2020-02-19

 KVIETIMAS       

 

Kviečiame dalyvauti respublikinėje užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) metodinėje – praktinėje mokytojų konferencijoje.

Siekiame skatinti inovatyvaus ir kūrybiško užsienio kalbų mokymo ir mokymosi gerosios patirties idėjų sklaidą bei pritaikymą siekiant ugdymo proceso kokybės.

KONFERENCIJOS  PROBLEMINĖS  SRITYS:

  • Mokinių kalbinės komunikacinės kompetencijos lingvistinės, sociolingvistinės ir pragmatinės sričių ugdymo(si) sėkmės istorijos;
  • Efektyvių užsienio kalbų strategijų, būdų bei metodų
  • Mokymosi pagalbos mokiniams teikimas.
  • Vertinimo ir įsivertinimo įvairovė užsienio kalbų pamokose (nuo formuojamojo iki pažangos vertinimo bei sunkumų diagnozavimo).
  • IKT naujovių, mobiliųjų įrenginių, virtualių mokymosi aplinkų bei atvirųjų švietimo išteklių panaudojimas.
  • Motyvacijos mokytis kalbų skatinimas ir jo veiksmingumas.
  • Užsienio kalbų mokymo(si) pasiekimų
  • Mokinių saviraiškus dalyvavimas mokyklos gyvenime: projektinė, tiriamoji ir kūrybinė veikla užsienio kalba.
  • Dialogo kultūroje besiformuojančios mokinių asmenybės ūgties procesai (būdai, rezultatai, ypatingi pasiekimai).
  • Personalizuotas gabiųjų

Uzsienio kalbu konferencijos nuostatai_2020-02-19

< Atgal