V-oji respublikinė užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas ir inovacijos“

2019 m. vasario 20 d.  kviečiame dalyvauti V-ojoje respublikinėje užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas ir inovacijos“

Siekiame skatinti inovatyvaus ir kūrybiško užsienio kalbų mokymo ir mokymosi gerosios patirties idėjų sklaidą bei pritaikymą siekiant ugdymo proceso kokybės.

KONFERENCIJOS  PROBLEMINĖS  SRITYS

 •  Mokinių kalbinės komunikacinės kompetencijos lingvistinės, sociolingvistinės ir pragmatinės sričių  ugdymo(si) sėkmės istorijos.
 • Efektyvių užsienio kalbų strategijų, būdų bei metodų taikymas.
 • Mokymosi pagalbos mokiniams teikimas.
 • Vertinimo ir įsivertinimo įvairovė užsienio kalbų pamokose (nuo formuojamojo iki pažangos vertinimo bei sunkumų diagnozavimo).
 • IKT naujovių, mobiliųjų įrenginių, virtualių mokymosi aplinkų bei atvirųjų švietimo išteklių panaudojimas.
 • Motyvacijos mokytis kalbų skatinimas ir jo veiksmingumas.
 • Užsienio kalbų mokymo(si) pasiekimų gerinimas.
 • Mokinių saviraiškus dalyvavimas mokyklos gyvenime: projektinė, tiriamoji ir kūrybinė veikla užsienio kalba.
 • Dialogo kultūroje besiformuojančios mokinių asmenybės ūgties procesai (būdai, rezultatai, ypatingi pasiekimai).
 • Personalizuotas gabiųjų ugdymas.

DALYVIAI:

Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojai.

NUMATOMOS  KONFERENCIJOS  DARBO  FORMOS:

 • žodiniai pranešimai,
 • meistriškumo pamokos,
 • diskusijos,
 • darbas grupėse.

REIKALAVIMAI  PRANEŠIMAMS:

 • pranešimo trukmė – iki 15 min.,  meistriškumo pamokos trukmė derinama su organizatoriais el. paštu konferencijauzsieniokalbos@gmail.com .
 • mokytojai pranešimus skaito lietuvių kalba.
 • dalyvio anketoje reikia parašyti trumpą pranešimo anotaciją ( 5-6 sakinius apie pranešimo turinį).

NUMATOMA  KONFERENCIJOS  PROGRAMA:

10.00 – 10.30 val. dalyvių registracija.

10.30  – 11.00 val. plenarinis posėdis.

11.15  – 13.30 val. dalyvių pranešimai grupėse, meistriškumo pamokos

13.30 – 14.00 val. konferencijos apibendrinimas.

KONFERENCIJOS  ORGANIZAVIMO  TVARKA:

 • I etapas. Klausytojai ir asmenys, skaitysiantys pranešimus, registruojasi semiplius.lt ;
 • II etapas. Asmenys, skaitysiantys pranešimus,  iki 2019-02-10 el. pašto adresu konferencijauzsieniokalbos@gmail.com     atsiųsdami užpildytą dalyvio anketą ir pranešimo temą;
 • konferencijos dalyvių (klausytojų ir pranešėjų) mokestis10  Eur.  Mokestį galima sumokėti pavedimu: iš asmeninių lėšų prašome mokėti į sąskaitą LT73 7300 0100 8725 3055AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Nurodyti dalyvio vardą pavardę, renginio pavadinimą.
 • Informaciją apie konferenciją teikia Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja Žana Bareikienė, tel. 8 647 22724.
 • Konferencijos dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo centro pažymėjimai.

KVIETIMAS_

< Atgal