Tūkstantmečio mokyklų programa (TŪM)

Informacija programų teikėjams

Programos akreditavimas negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų  (išskyrus atvejus, kai Programos teikėjo prašoma pateikti papildomos informacijos) nuo Programos pateikimo dienos.

1.Programos teikėjas  Centrui pateikia el. paštu edita.verygiene@siauliai.lt:

  • Prašymą dėl Programos(-ų) akreditavimo, kuriame nurodomas pageidaujamas Programos(-ų) akreditacijos terminas,
  • Programą, parengtą pagal LR ŠMSM patvirtintą formą,
  • lektorių CV ir Programai įgyvendinti reikiamas kompetencijas pagrindžiančius dokumentus,
  • dalyvio mokomosios medžiagos komplektą.
  1. Centras, pasitelkęs ekspertus, per 10 darbo dienų nuo Programos pateikimo,  įvertina (pagal vertinimo kriterijus)Programą ir vertinimo išvadas pateikia Programos teikėjui. Esant poreikiui, Programos teikėjui pateikiamos rekomendacijos dėl Programos koregavimo.
  2. Programos teikėjas per 5 darbo dienas pakoreguoja Programą ir pateikia Centrui.
  3. Centro direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų siūlymą, priima sprendimą dėl Programos akreditacijos. Centras per 5 darbo dienas nuo koreguotos Programos gavimo priima sprendimą dėl Programos akreditacijos ir informuoja Programos teikėją.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis tel. 8 685 11326 arba el. paštu edita.verygiene@siauliai.lt

Informacija vertinimo komisijai

Programos ekspertinio vertinimo ir akreditavimo terminai
1. Centras, pasitelkęs ekspertus, per 10 darbo dienų nuo Programos pateikimo, įvertina Programą ir vertinimo išvadas pateikia Programos teikėjui. Esant poreikiui, Programos teikėjui pateikiamos rekomendacijos dėl Programos koregavimo.

  1. Programos teikėjas per 5 darbo dienas pakoreguoja Programą ir pateikia Centrui.
  2. Centro direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų siūlymą, priima sprendimą dėl Programos akreditacijos.
  3. Centras per 5 darbo dienas nuo koreguotos Programos gavimo priima sprendimą dėl Programos akreditacijos ir informuoja Programos teikėją.