Spalio 29, 30, 31 d. kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 9.00 val. ir lapkričio 12, 13, d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės 6A), 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“.
Programos anotacija
Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu  Nr. ISAK-2481 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymo redakcija Nr. V-947.
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa skirta mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, kurie nėra išklausę ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau arba studijų metu. Mokytojai kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios.
Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją.
Programos paskirtis – suteikti mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti  mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis inkliuzinio ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis.
Programos trukmė – 60 akademinių valandų.
Registracija. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija į renginius“ arba tiesiogiai internete adresu  http://www.semiplius.lt/. Daugiau informacijos teirautis  Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu  (8 41) 525983,  mob. tel. 8 652 25122.
Dalyvio mokestis – 82 Eur.
Iš asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.  Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.

< Atgal