2020 m. gruodžio 22 d. įvyko virtuali respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant skirtingų gebėjimų mokinius“ (ilgalaikės programos ,,Specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimas švietimo įstaigoje“ II modulis), kuri vyko virtualioje Microsoft Teams aplinkoje. Renginį organizavo Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių tarybų nariai, Šiaulių Dainų progimnazija ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Konferencijos tikslas − pasidalyti gerąja švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo patirtimi siekiant gerinti skirtingų gebėjimų  mokinių  ugdymo(si) kokybę.
Renginyje nuotoliniu būdu dalyvavo daugiau nei 180 švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų iš 26 šalies miestų ir rajonų bei įvairių ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams skirtų ugdymo įstaigų. Su konferencijos dalyviais savo įžvalgomis dalijosi Šiaulių universiteto Edukologijos instituto bei UAB ,,Mokymai ir konsultavimas“/Lietuvos Šiaurės kolegijos dėstytojai, pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai. Sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams tarė Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė Lolita Lukoševičienė.
Plenariniame posėdyje ir darbo sekcijose perskaityti 27 pranešimai, iš kurių 7 pranešimai išklausyti plenariniame posėdyje. Didžiulio klausytojų susidomėjimo sulaukė Šiaulių universiteto Edukologijos instituto docentės, LRSPA pirmininkės Renatos Geležinienės ir Šiaulių m. PPT specialiosios pedagogės ekspertės Renatos Kielaitės plenariniame posėdyje pristatyti pranešimai, kuriose buvo kalbama apie mokymosi veikiant kartu, fizinės aplinkos pritaikymo pagal pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą svarbą bei mokytojo padėjėjo vaidmenį ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių (ypač elgesio ir emocijų sutrikimų ar sunkumų) turinčius vaikus.
Konferencijos metu aptarti ugdymo veiksmingumo ir gerovės praktikos aspektai bei mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) iššūkiai ir galimybės; mokymo(si) metodai ir skaitmeninės, ugdomosios priemonės, mokomosios kompiuterinės programos, skatinančios skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą į ugdymo(si) procesą; metodai ir būdai, skatinantys efektyvų mokinių vertinimą ir įsivertinimą pamokoje; mokinių karjeros ugdymo, partnerystės ir bendradarbiavimo galimybių  pasitelkimas organizuojant skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą bei mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybės ir perspektyva. Aktualiai nuskambėjo pranešimai apie patyriminio ugdymo bei projekto metodo, pedagoginės judesio pertraukėlės taikymo galimybes nuotoliniame ugdyme. Pasidalinta gerąja patirtimi taikant aktyviuosius ugdymo būdus ir metodus dirbant su mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, pristatytos mokymo priemonės, skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Pranešėjai išsakė mintis apie dalykų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių tėvų bei mokytojų padėjėjų bendradarbiavimo galimybes tenkinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymo(si) ypatumus. Akcentuota, kad norint išugdyti kūrybingus, savarankiškus, o kartu ir gebančius dirbti komandoje žmones, neišvengiamai turime jiems kurti ugdymosi sąlygas, kuriose jie išbandytų įvairias (įsi)vertinimo formas. Konferencijoje išgirdome kokias vertinimo ir įsivertinimo sistemas taiko pedagogai įvairiose respublikos mokyklose ugdydami skirtingų gebėjimų mokinius.
Konferencijos organizacinio komiteto vardu Laima Tomėnienė, Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

 

< Atgal