Reglamentuojantys dokumentai

Vidiniai Šiaulių miesto savivaldybės švieitmo centro teisės aktai
  1. Pedagogų metodinės veiklos organizavimo nuostatai.
  2. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka.
  3. Programų rengimo metodiniai nurodymai.
  4. Metodinių darbų parodų organizavimo aprašas.
  5. Dalijimosi gerąja patirtimi renginių organizavimo ir edukacinės patirties banko kaupimo aprašas.
  6. Ilgosios kvalifikacijos tobulinimo programos forma.
  7. Konsultacijų teikimo tvarkos aprašas.
  8. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo ir tvarkos aprašas.
Nacionaliniai teisės aktai 

Teisės aktų, reglamentuojančių pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, pasikeitimai

Atkreipiame dėmesį, kad patvirtintos 2023–2025 m. pedagoginių darbuotojų prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritys (2022 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1942). Rekomenduojame planuojant ugdymo įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimą orientuotis į ŠMSM ministro įsakyme apibrėžtas 5 prioritetines sritis. Rinkdamiesi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius jų priskyrimą sritims galite matyti kiekvieno mėnesio renginių plane, siūlomos akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos taip pat yra rengiamos pagal šias prioritetines sritis.


Atkreipiame dėmesį, kad atnaujintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų (2023 m. sausio 4 d. Nr. V-7) 13.1.1. punktas praplečia galimų finansuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių sampratą. Naujoje šio punkto formuluotėje atsiranda galimybė finansuoti pedagogų dalyvavimą ne tik kvalifikacijos tobulinimo programose (40+ val.), bet ir stažuotėse bei renginiuose. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai yra suprantami kaip trumpalaikiai, mažos apimties renginiai, pvz. – konferencijos, metodinės dienos, edukacinės išvykos, parodos ir pan., kurie nuo šiol nebūtinai turi būti kvalifikacijos tobulinimo programos (40+) dalis.


Atkreipiame dėmesį, kad atnaujintame dokumente „Reikalavimų pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašas“ (2023 m. sausio 3 d. Nr. V-3) atsiranda nauja kvalifikacijos tobulinimo programų rūšis – nacionalinės pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos.  Nacionalinės programos bus finansuojamos valstybės lėšomis, jų trukmė turėtų būti ne mažesnė kaip 135 ir ne didesnė kaip 270 valandų, iš kurių ne mažiau kaip 30 ir ne daugiau kaip 50 procentų skiriama praktikai. Šias programas galės teikti patvirtinti pedagogų rengimo centrai, veikiantys prie aukštųjų mokyklų.