PASKIRSTYTOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

Šiaulių miesto savivaldybės 2018 m. biudžete  buvo numatyta 30 000 eurų Šiaulių miesto savivaldybės  ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka įvyko minėtų programų  konkursas ir atranka. Konkursui  buvo pateiktos 22 paraiškos, kuriose  prašomų finansuoti programų suma sudarė 82 208 eurus.
Vertinimo ir atrankos komisija, kuriai vadovavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Sitnikas, įvertino pateiktas programas. Vertinimo ekspertai pasiūlė atmesti 3 paraiškas, kurių sąmatos neatitiko nustatytų finansavimo reikalavimų, 19 paraiškų tinkamumas įvertintas balais, iš jų 4 programos nesurinko pusės galimų vertinimo balų, todėl nebuvo tinkamos finansuoti. Dauguma pateiktų programų yra orientuotos į suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymą: mokymąsi mokytis, bendravimą gimtąja ir užsienio kalbomis, socialinius ir pilietinius gebėjimus, kultūrinį sąmoningumą ir raišką, skaitmeninį raštingumą.
30 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų paskirstyta šioms programoms finansuoti:

 

Eil.
Nr.

Paraiškos teikėja

Programos pavadinimas

1.

VšĮ Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas

TAU Humanitarinio, Dvasinio tobulėjimo ir kultūros ir Meno fakultetų jungtinė programa

2.

VšĮ Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas

Žmogaus ir socialinės aplinkos pažinimo bei Sveikatos fakultetų jungtinė programa „Sveikata kaip žmogaus fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės vienovė“

3.

VšĮ Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas

TAU Turizmo ir kraštotyros ir Teisinių žinių fakultetų jungtinė programa

4.

Šiaulių dailės mokykla

„Polėkis-linija ir spalva”

5.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Kompiuterinės technologijos ir informacinis raštingumas suaugusiems

6.

Šiaulių dailės mokykla

„Erdvė – objektai, šviesa“

7.

VšĮ „Šermukšnio kekė“

Suaugusiųjų liaudies šokių grupė „Šermukšnis“

8.

VšĮ Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas

 Senjorų praktinių veiklų ir saviraiškos  programa

9.

Šiaurės Lietuvos tėvų asociacija

Geresnės ugdymo kokybės link – tėvai kaip ugdymo partneriai

10.

VšĮ Bendruomenės pilietinės veiklos projektai

Dailės studija suaugusiems

11.

Šiaulių moksleivių namai

Savęs pažinimo ir dailės saviraiškos programa „Rask laiko sau 2‘

12.

VšĮ „American English School“

„Komunikacija – langas į pasaulį 2“

13.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Dailės pažinimo edukacinė programa suaugusiems „Paletė“

14.

VšĮ „Menoja“

Menojos studija

15.

Šiaulių moksleivių namai

 Taikomosios ir vaizduojamosios dailės meniniai užsiėmimai suaugusiems „Meno mozaika dideliems“