Metodinė medžiaga pagal mokomuosius dalykus

Anglų kalba

 • Sukurti atviri savarankiško mokymosi kursai MOODLE virtualioje mokymosi aplinkoje, sudarant galimybę tiek mokymo dalyviams, tiek ir besidomintiems ugdymo atnaujinimu susipažinti su ugdymo turinio atnaujinimo ypatumais.

Savarankiškas kursas: I užsienio kalbos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa (www.nsa.smm.lt)


Biologija


Chemija


Dailė


Ekonomika

 • SAVARANKIŠKI KURSAI: Ekonomikos ir verslumo mokytojų kompetencijų tobulinimas, skirtas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui  >>>  (www.nsa.smm.lt).
 • Skaitmeninės mokymo priemonės, metodinė medžiaga, ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiai  >>>  (www.emokykla.lt).

Dorinis ugdymas (Etika)


Fizika


Geografija


Informatika ir informacinės technologijos


Istorija

 

 

 • Dorinis ugdymas (Tikyba)

Fizinis ugdymas

 • SAVARANKIŠKI KURSAI: Fizinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimas, skirtas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui  >>>  (www.nsa.smm.lt).
 • Skaitmeninės mokymo priemonės, metodinė medžiaga, ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiai  >>>  (www.emokykla.lt).

Lietuvių kalba ir literatūra


Vokiečių kalba


Matematika

 • Ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio diegimui – konsultacijos matematikams >>> (www.nsa.smm.lt).
 • SAVARANKIŠKI KURSAI: Matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimas, skirtas atnaujinto ugdymo turinio  įgyvendinimui  >>>  (www.nsa.smm.lt).
 • Skaitmeninės mokymo priemonės, metodinė medžiaga, ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiai  >>>  (www.emokykla.lt).

Muzika


Prancūzų kalba


Rusų kalba


Šokis

 • SAVARANKIŠKI KURSAI: Matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimas, skirtas atnaujinto ugdymo turinio  įgyvendinimui  >>>  (www.nsa.smm.lt).
 • Skaitmeninės mokymo priemonės, metodinė medžiaga, ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiai  >>>  (www.emokykla.lt).

Technologijos


Pradinis ugdymas

 • Pradinių klasių mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas (www.nsa.smm.lt) >>>
 • Pradinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės (www.nsa.smm.lt) >>>
 • Pradinio ugdymo mokytojams skirtos  nuotolinės konsultacijos dėl atnaujintų lietuvių kalbos ir
  literatūros bendrųjų programų diegimo mokyklose pradiniame ugdyme (www.nsa.smm.lt) >>>
 • Pradinių klasių, matematikos mokytojams skirtos nuotolinės konsultacijos dėl atnaujintų bendrųjų
  programų diegimo mokyklose (www.nsa.smm.lt) >>>

Ikimokyklinis ugdymas


 

Priešmokyklinis ugdymas

 • Apie priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos diegimą – nuotolinio mokymosi kurse (www.ikimokyklinis.lt) >>>
 • SAVARANKIŠKAS KURSAS: Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą? (www.nsa.smm.lt) >>>
 • Skaitmeninės mokymo priemonės (www.e.mokykla.lt) >>>
 • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (www.e.mokykla.lt)  >>>
 • Priešmokyklinio turinio įgyvendinimo galimybės: kaip dirbsime? (www.nsa.smm.lt)  >>>
 • Priešmokyklinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas: ką galėtume daryti geriau? (www.nsa.smm.lt) >>>
 • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, Kompetencijų raidos aprašas, Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas (rekomendacija mokyklai) (LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) >>>