„Lyderių laikas 3“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 2018 – 2021 metais pagal dalyvaudamas projekte „Lyderių laikas 3“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001 teikė stažuočių organizavimo paslaugas Šiaulių miesto savivaldybėje. Taip buvo įgyvendinamas vienas iš projekto tikslų – profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklo kūrimas, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje

Minėtu laikotarpiu įvairiose Šiaulių miesto ugdymo įstaigose buvo sudarytos sąlygos atlikti stažuotes Lietuvos savivaldybių ugdymo įstaigų administracijos darbuotojams, pedagogams:

2018 m. dalyvavo 67 asmenys iš Kaišiadorių, Lazdijų,  Marijampolės, Šalčininkų, Kauno, Kazlų Rūdos, Varėnos, Alytaus ir Druskininkų rajonų savivaldybių;

2019 m. dalyvavo 36 asmenys iš Mažeikių, Neringos, Palangos, Plungės, Rietavo, Šilalės, Tauragės rajonų savivaldybių;

2020-2021 m. dalyvavo 39 asmenys iš  Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Visagino, Zarasų rajonų savivaldybių.

 

Stažuočių tematika:

2018 m.

Nuo atsakomybės link savarankiškumo: susitarimai siekiant mokinio pažangos.

Bendradarbiavimas ir individuli mokinio pažanga. Bendradarbiavimas pamokoje: mokinys – mokinys, mokinys – mokytojas.

Įvairių partnerių bendradarbiavimas savanoriavimo srityje.

Neformalus mokinių ugdymas: mokinio krepšelio lėšų panaudojimas neformaliam ugdymui neformaliojo ugdymo planavimas; mokinių aktyvumas po pamokų; neformalaus ugdymo erdvės.  Geriausių pasiekimų mokykla. Individualios pažangos matavimo įrankiai.

Įvairių partnerių bendradarbiavimas vardan mokinių mokymosi.
Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.

Efektyvi komunikacija mokykloje bei su socialiniais partneriais – bendradarbiavimo formos ir turinys. Susitarimų kultūra. Mokytojų motyvavimas (įsivertinimas, skatinimas ir pan.).

Sąmoningos asmenybės ugdymas įtraukiantis visą švietimo bendruomenę.

Ryšiai ir santykiai mokinio mokymosi sėkmei.

2019 m.

Pagalba mokiniui ir ugdymo plano galimybės.

Bendruomenės susitarimai dėl socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo.

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas kuriant saugią ir mokymąsi skatinančią ugdymosi aplinką. Socialinis emocinis ugdymas.

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas bendraujant mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams ir kt. kuriant saugią  ugdymosi aplinką.

Aktyvaus mokymo(si) rezultatų, mokinių pažangos vertinimas.

Įtraukios ir emociškai saugios ugdymosi aplinkos kūrimas pamokoje.

Bendradarbiavimas vardan mokinio sėkmės.

2020-2021 m.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimas ir rezultatyvus bendradarbiavimas vaiko sėkmei.

Mokinio individualios pažangos matavimas.

Partnerystės, ryšių kūrimas.

Lietuvių kalbos kompetencijų stiprinimas dvikalbėje ugdymo(si) aplinkoje.

Sutelktos švietimo bendruomenės sėkmė siekiant bendrų tikslų.

Gerosios darbo su mokiniais patirties pavyzdžiai.

Mokyklos vadovo darbo sistema.