Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro (toliau – Centras) projektų administravimo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupės pareigybių grupei ir yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriui.
2. Pareigybės lygis – A2.
Taikomas 5,7 – 6,0 pastoviosios dalies koeficientas su galimybe papildomai dirbti projektuose. Pasibaigus 3 mėnesių išbandymo laikotarpiui, mokama kintamoji dalis nuo 5 proc. Nuo 2023-01-01 numatomas koeficiento didėjimas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Specialistas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis skaitmeninėmis Lietuvos Respublikos valdymo institucijų bei kitomis šalies ir Europos Sąjungos duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą;
5. išmanyti šalies ir Europos Sąjungos programų lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir administravimą;
6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir saugojimo taisykles;
7. gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas užtikrinti Centro strateginių tikslų įgyvendinimą vykdo tokias funkcijas:
1. domisi ir nuolat informuoja Centro darbuotojus apie miesto, šalies ir Europos Sąjungos programų skelbiamus projektinius kvietimus;
2. inicijuoja ir rengia projektines paraiškas miesto, šalies ir Europos Sąjungos programoms švietimo, sporto, kultūros, jaunimo, Beržynėlio parko infrastruktūros gerinimo srityse;
3. koordinuoja ir administruoja įgyvendinamus projektus, rengia su projektų rengimu ar įgyvendinimu susijusius dokumentus, korespondenciją atitinkamoms institucijoms ar asmenims, įgyvendinamų projektų veiklos ataskaitas (lietuvių ir anglų kalba), vykdo projekto viešinimo veiklas (lietuvių ir anglų kalba);
4. bendradarbiaudamas su Šiaulių apskaitos centru vykdo įgyvendinamų projektų finansinių operacijų apskaitą ir atlieka projektų biudžeto vykdymo kontrolę, rengia projektų finansines ataskaitas, inicijuoja ir rengia Centro finansinių sąmatų pakeitimų projektus, pagal kompetenciją rengia ir pildo viešųjų pirkimų, būtinų projektų įgyvendinimui, dokumentus;
5. bendradarbiauja su kultūros, švietimo, sporto, jaunimo veiklą vykdančiomis organizacijomis bei institucijomis ar individais, pasitelkia kitus specialistus rengiant ir įgyvendinant projektus;
6. teikia informaciją (raštu, telefonu, elektroniniu paštu, renginių metu) ir konsultacinę pagalbą suinteresuotoms institucijoms projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
7. prižiūri Beržynėlio parkui priskirtą teritoriją ir pasitelkia kitas institucijas ar Centro padalinius teritorijos tvarkymui;
8. organizuoja ir aptarnauja Beržynėlio parko viešuosius renginius (festivaliai, koncertai, valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimai, miesto šventės ir kiti renginiai);
9. rengia veiklos ataskaitas, dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;
10. atlieka vienkartinius Centro vadovybės pavedimus.

IV. ATSAKOMYBĖ

5. Specialistas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
5.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme, tinkamą atlikimą;
5.2. projektų paraiškų ar įgyvendinimo dokumentų tinkamą parengimą, įforminimą ir saugojimą;
5.3. pateikiamos informacijos išsamumą ir teisingumą;
5.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Šiaulių miesto savivaldybės ir Centro teisės aktų, Centro nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, centro direktoriaus įsakymų laikymąsi bei tinkamą jų įgyvendinimą;
5.5. Centro konfidencialios informacijos saugojimą ir duomenų apsaugą pagal kompetenciją priskirtose srityse;
5.6. darbo, civilinės bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi.
6. Specialistas už tarnybinių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Kontaktinis asmuo: VILMA TUBUTIENĖ
Telefonas: +37041526045
Papildomas telefonas: +37064092573
El. paštas: sv.centras@siauliai.lt
Pageidavimus pateikti: El. paštu

< Atgal