Konsultavimas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistų konsultavimo sritys ir kontaktai

Vardas, pavardė

Veiklos sritis

Kontaktai

vyresn. metodininkė

E. Verygienė

Konsultacijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo klausimais ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, vadovavimo ugdymo įstaigai  srityse. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pavaduotojų metodinių būrelių narių konsultavimas dėl veiklų planavimo, metodinių renginių įgyvendinimo ir pan.

tel.: +37068511 326

el. p.: edita.verygiene@siauliai.lt 

metodininkė

A. Gelžinienė

Konsultacijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo klausimais istorijos, etikos, tikybos, muzikos, geografijos dalykų, ugdymo karjerai  socialinių  kompetencijų ugdymo srityse. Istorijos, etikos, tikybos, muzikos, geografijos dalykų, ugdymo karjerai metodinių būrelių narių konsultavimas dėl veiklos planavimo, metodinių renginių įgyvendinimo ir pan. Karjeros specialistų, socialinių partnerių konsultavimas, pilietinės veiklos, profesinio veiklinimo, SKU pildymo klausimais.

tel.: +37065954 642

el.p.: audrone.gelziniene@siauliai.lt

metodininkė

L. Lukoševičienė

Konsultacijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo klausimais kūno kultūros, matematikos, ekonomikos, šokio,  švietimo pagalbos, bibliotekų veiklos srityse.   Kūno kultūros, matematikos, ekonomikos, šokio,  švietimo pagalbos, bibliotekininkų metodinių būrelių narių konsultavimas dėl veiklos planavimo, metodinių renginių įgyvendinimo ir pan. Konsultacijos miesto ugdymo įstaigų bibliotekininkams dėl leidinių apskaitos ataskaitų teikimo.

tel.:+37065802 652

el.p.: lolita.lukoseviciene@siauliai.lt 

metodininkė

J. Lembertienė

Konsultacijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo klausimais chemijos, fizikos, biologijos, technologijų, dailės, informacinių technologijų ir informatikos ugdymo srityse. Chemijos, fizikos, biologijos, technologijų, dailės, informacinių technologijų ir informatikos metodinių būrelių narių konsultavimas  dėl veiklos planavimo, metodinių renginių organizavimo ir pan. Konsultavimas dėl UTA įgyvendinimo.

tel.: +37065954 643

el.p: jolanta.lembertiene@siauliai.lt

metodininkė

R. Simulikienė

Konsultacijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo klausimais gabių vaikų ugdymo srityje. Pedagogų ir ugdymo įstaigų vadovų konsultavimas dėl dalykinių konkursų ir olimpiadų organizavimo.

tel.: +37065615 445,

el.p.: regina.simulikiene@siauliai.lt

metodininkė

J. Kazanavičienė

Suaugusiųjų mokymosi savaitės dalyvių konsultavimas dėl programų bei veiklos planavimo. Švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigų, institucijų, organizacijų, teikiančių suaugusiųjų švietimo paslaugas konsultavimas dėl suaugusiųjų švietimo programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei jų vykdymo. Konsultacijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo klausimais lietuvių k.ir lit., anglų k., rusų k., vokiečių k., prancūzų k. srityse. Konsultacijos ketinantiems lankyti užsienio kalbų kursus – galimybės, turinys, organizaciniai klausimai. Lietuvių k.ir lit., anglų k., rusų k., vokiečių k., prancūzų k. metodinių būrelių narių konsultavimas  dėl veiklos planavimo, metodinių renginių organizavimo ir pan.

tel.: +37065225 122

el.p.: j.kazanaviciene@siauliai.lt

metodininkė

I.Grušaitė

Kitų sričių švietimo įstaigų specialistų (administratorių, sekretorių, buhalterių, apskaitininkų ir kt.), kultūros, sporto, socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų įstaigų vadovų ir kitų administravimo specialistų konsultavimas kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo klausimais. Konsultacijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos duomenų rinkimo klausimais

tel.: +37061771 704

el.p.: ieva.grusaite@siauliai.lt 

Specialistė projektų administravimui

Vaida Kaupaitytė

Partnerių konsultavimas rengiant miesto, šalies ir tarptautinių projektų paraiškas, organizuojant bendras veiklas. 

tel.: +37066317 602

el. p.: vaida.kaupaityte@siauliai.lt 

Specialistė maisto technologė

I. Armoškienė

Ugdymo įstaigų vadovų, jų įgaliotų asmenų, maitinimo specialistų konsultavimas vaikų maitinimo organizavimo miesto ugdymo įstaigose klausimais

tel.: +37065954 641

el.p.:

ingrida.armoskiene@siauliai.lt 

Vyr. teisės specialistė

I. Radytė

Ugdymo įstaigų vadovų ir jų įgaliotų asmenų konsultavimas ugdymo įstaigų veiklos organizavimo klausimais civilinės, darbo teisės bei viešųjų pirkimų srityje

el. p.: ieva.radyte@siauliai.lt