Konkursas vyriausiojo buhalterio pavaduotojo pareigoms užimti

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio vyriausiojo buhalterio pavaduotojo pareigybė, A2 lygis, 1 etatas. Darbo pradžia 2021 m. sausio 1 d.

Reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (ekonomikos, finansų ar apskaitos studijų kryptis);
 2. Turėti 3 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį;
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą;
 4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 6. Mokėti dirbti „Microsoft Office“, „Biudžetas VS“ programomis.

Funkcijos:

 1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja padalinyje veikiančių funkcinių grupių darbą, paskirsto užduotis, užtikrina, kad užduotys ir pavedimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku.
 2. Vertina biudžeto vykdymo ir kitų lėšų panaudojimo ataskaitas.
 3. Kontroliuoja atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus, rengia Didžiąją knygą.
 4. Vertina ir teikia vyriausiajam buhalteriui tarpines bei metines finansines ataskaitas.
 5. Pildo duomenis viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), derina juos su kitais viešojo sektoriaus subjektais.
 6. Vykdo kontrolę finansų kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.
 7. Pavaduoja vyriausiąjį buhalterį jo atostogų, nedarbingumo, komandiruočių metu.
 8. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskiriamas, veikloje.
 9. Tinkamai rengia, tvarko ir apskaito dokumentus.
 10. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius vyriausiojo buhalterio nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,7.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 52 60 45, el. paštu sv.centras@siauliai.lt, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2020 m. spalio 9 d.

Skelbimas galioja iki 2020 m. spalio 23  d.

Skelbimo Nr. 67004

< Atgal