Konkursas vyresniojo specialisto (ekonomisto) pareigoms užimti

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio ekonomisto pareigybė, A2 lygis, 1 etatas.

Reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (ekonominės, finansinės krypties).
2. turėti 3 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą.
4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
6. Mokėti dirbti „Microsoft Office“, „Biudžetas VS“ programomis.

Funkcijos:

1. Organizuoti Planavimo grupės darbą.
2. Teikti informaciją biudžetinių įstaigų vadovams biudžeto planavimo klausimais.
3. Rengti įstaigų biudžetų projektus bei sudaryti specialiųjų, biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšų sąmatas ir jų pakeitimus.
4. Sisteminti, analizuoti ir vertinti planinius ir ataskaitinius rodiklius, reikalingus biudžeto programų pajamų ir išlaidų apskaitai.
5. Rengti finansines ataskaitas.
6. Rengti statistines ataskaitas ir teikti jas statistikos departamentui bei kitiems suinteresuotiems asmenims.
7. Pildyti duomenis viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), derinti juos su kitais viešojo sektoriaus subjektais.
8. Dalyvauti komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskiriamas, veikloje.
9. Tinkamai rengti, tvarkyti ir apskaityti dokumentus.
10. Vykdyti kitus su pareigybės funkcijomis susijusius vyriausiojo buhalterio nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniai dydžiais) – 7,5.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.
Informaciją galima gauti tel. 8 6 30 28 935, el. paštu sv.centras@siauliai.lt, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
Konkurso paskelbimo data 2020 m. birželio 11 d.
Skelbimas galioja iki 2020 m. birželio 25 d.

Skelbimo Nr. 65063

 

< Atgal