Konkursas teisės ir personalo specialisto pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro teisės ir personalo specialisto pareigoms eiti.

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Teisės ir personalo specialisto pareigybė, A2 lygis, 1 etatas.

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.
2. Turėti ne mažiau 1 metų teisinio darbo patirtį.
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, viešųjų pirkimų vykdymą, civilinės teisės ir civilinio proceso, administracinės teisės ir administracinio proceso ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą.
4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programomis.

Funkcijos:

1. Analizuoti centro veiklos teisinį pagrįstumą, nustato klaidas, numato, kaip teisiškai teisingai išspręsti administracines, ūkines-finansines ir kitas problemas.
2. Rengti ir teikti teisines išvadas jam pateiktais su centro veikla susijusiais klausimais.
3. Kartu su kitais centro padaliniais ir skyriais rengti teisinio pobūdžio dokumentų projektus (tvarkas, taisykles, įsakymus, sutartis, įgaliojimus ir kt.), susijusius su centro vykdomomis funkcijomis, užtikrinti, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus.
4. Rengti teisės aktų projektus dėl centro darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, darbo sutarčių projektus, atlikti kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas.
5. Rengti viešųjų pirkimų dokumentus, atitinkančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
6. Centro direktoriaus pavedimu, konsultuoti kitus centro darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su centro veikla, teikti teisinę informaciją pagal savo kompetenciją.
7. Pagal įgaliojimą atstovauti centrą teisės klausimais teismuose ir kitose institucijose, saugoti bei ginti centro interesus santykiuose su kitais subjektais.
8. Nuolat sekti ir informuoti centro darbuotojus apie naujai priimtus su centro veikla susijusius teisės aktus, jų pakeitimus.
9. Dalyvauti komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskiriamas, veikloje.
10. Tinkamai rengti, tvarkyti dokumentus.
11. Vykdyti kitus su pareigybės funkcijomis susijusius centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniai dydžiais) – 7,5.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
Gyvenimo aprašymas (CV).
Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 52 60 45, el. paštu sv.centras@siauliai.lt, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).
Konkurso paskelbimo data 2019 m. lapkričio 21 d.
Skelbimas galioja iki 2019 m. gruodžio 5 d.

Skelbimo Nr.616660