Konkursas Švietimo centro Metodinės pagalbos skyriaus vadovo pareigoms užimti.

 

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Metodinės pagalbos skyriaus vadovas, A1 lygis, 1 etatas.

Reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį.
 3. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo įstaigoje.
 4. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų suaugusiųjų švietimo programų rengimo ir įgyvendinimo patirtį.
 5. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 6. Mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programomis (WORD, EXCELL ir kt.), naudotis vaizdo konferencijų ir nuotolinio mokymosi platformomis (pvz. ZOOM, TEAMS, MOODLE ir pan.) ir kitomis informacinėmis bei ryšių technologijomis.
 7. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.
 8. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 9. Žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir kvalifikacijos tobulinimą, tęstinį mokymą, dokumentų rengimo taisykles ir kitus teisės aktus, reikalingus skyriaus vadovo funkcijoms vykdyti.
 10. Mokėti planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
 11. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie skyriaus veiklą, rengti skyriaus veiklos ataskaitas, teikti pasiūlymus, formuluoti išvadas;
 12. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus;
 13. Išmanyti darbuotojų civilinės saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimus;
 14. Gebėti dirbti komandoje, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus įstaigos darbuotojų santykius, laikytis pedagoginės etikos normų.

Funkcijos:

5.1. Organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą ir veiklą, kad būtų įgyvendinami Švietimo centro tikslai, atliekamos nustatytos funkcijos, laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Švietimo centro nuostatų.
5.2. Stebėti, analizuoti, vertinti ir atsakyti už skyriaus metodinės veiklos rezultatus.
5.3. Dalyvauti rengiant Švietimo centro strateginius planus, rengti skyriaus metinius, mėnesio planus, dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektus.
5.4. Rengti skyriaus veiklos kokybės įsivertinimą, veiklos ataskaitas.
5.5. Rengti suaugusiųjų neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo, tęstinio mokymo/si  programas, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius.
5.6. Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo stebėseną, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio ir kokybės tyrimus arba pasitelkti specialistus jiems atlikti.
5.7. Konsultuoti skyriaus metodininkus, pedagogus, kitus specialistus dėl kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir renginių organizavimo, teikti metodinę pagalbą.
5.8. Organizuoti ir kontroliuoti kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą.
5.9. Vadovauti Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo paslaugų viešinimui atvirose šalies, Švietimo centro informavimo, dalyvių registravimo sistemose, internetinėje svetainėje.
5.10. Inicijuoti partnerystės tinklų plėtrą, regioninių, šalies ir tarptautinių švietimo projektų rengimą ir vykdymą.
5.11. Kontroliuoti kvalifikacijos tobulinimo renginių sąmatų, mokymų dalyvių registracijos dokumentacijos rengimą, mokymų dalyvių mokesčio rinkimą.
5.12. Rengti dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektus arba organizuoti jų rengimą.
5.13. Vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Švietimo centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Švietimo centro strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašą – 7,6 – 8,0.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2021 m. gegužės 2 d. imtinai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.

Informaciją galima gauti tel. 8 630 28 935, el. paštu sv.centras@siauliai.lt, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Konkurso paskelbimo data 2021 m. balandžio 19 d.
Skelbimas galioja iki 2021 m. gegužės 2 d.

Skelbimo Nr. 70080

< Atgal