KONKURSAS Į ŠVIETIMO CENTRO BUHALTERIO PAREIGAS

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio atsiskaitymų ir kontrolės grupės buhalteris, B lygis, 3 etatai.

Reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai.
 5. Išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus.
 6. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, apskaitos taisyklių reikalavimus.
 7. Gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

Funkcijos:

 1. Pagal gautus dokumentus vertina išlaidų pagrįstumą.
 2. Perkelia gautų mokėjimo dokumentų (sąskaitų – faktūrų ir kt.) duomenis į buhalterinės apskaitos programą.
 3. Teikia mokėjimo paraiškas pinigams (prašymus) atsakingoms institucijoms.
 4. Atlieka atsiskaitymus su prekių ir paslaugų tiekėjais, derina gautinas / mokėtinas sumas.
 5. Teikia apskaitos duomenis ir informaciją kitoms padalinio funkcinėms grupėms ir atsakingoms institucijoms.
 6. Vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitos tvarkymą, tvarko priskirtos srities ir paskirtų įstaigų buhalterinę apskaitą.
 7. Registruoja pinigų srautų apskaitą, sudaro apskaitos registrus / apyvartos žiniaraščius, surašo buhalterinių sąskaitų korespondencijas.
 8. Formuoja mokėjimo pavedimus, perkelia mokėjimo duomenis į elektroninę bankininkystę.
 9. Išrašo, registruoja apskaitoje ir pateikia atsakingiems asmenims sąskaitas – faktūras.
 10. Sutikrina buhalterinės apskaitos programoje esančius lėšų likučius su banko išrašais (pagal valstybės funkcijas, programas, lėšų šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius).
 11. Rengia ketvirtines ir metines biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas.
 12. Analizuoja sąmatų vykdymą, teikia informaciją įstaigoms apie išlaidas ir lėšų likučius, teikia pasiūlymus atsakingiems asmenims dėl sąmatų vykdymo.
 13. Pagal savo kompetenciją tikrina gautų dokumentų teisingumą, vertina apskaitos dokumentų atitikimą nustatytiems reikalavimams.
 14. Reikalauja, kad atsakingi asmenys pateiktų tikslią ir išsamią informaciją reikalingą ūkinėms operacijoms atlikti.
 15. Užtikrina, kad, remiantis gautais dokumentais, ūkinės operacijos ir įvykiai būtų užregistruoti teisingai.
 16. Užtikrina, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrįstos dokumentais.
 17. Pasirašo apskaitos dokumentus pagal švietimo centro direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus.
 18. Vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.
 19. Kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda atsakingiems asmenims.
 20. Pagal priskirtą sritį pildo apskaitos registrus, reikalingus didžiosios knygos sudarymui.
 21. Rengia finansines ataskaitas.
 22. Pildo duomenis viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), derina juos su kitais viešojo sektoriaus subjektais.
 23. Pavaduoja tos pačios grupės buhalterį jo atostogų, nedarbingumo, komandiruočių metu ar kitais atvejais.
 24. Vykdo kitas užduotis pagal padalinio veiklos procesų aprašymus ir vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti padalinio veiklos tikslai.
 25. Teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl grupės ir/ar padalinio veiklos tobulinimo.
 26. Bendradarbiauja su kitais atsiskaitymų ir kontrolės grupės ir padalinio darbuotojais, kitais švietimo centro padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, esant poreikiui teikia su buhalterine apskaita susijusią informaciją (apie mokamas fiziniams asmenims B klasės pajamas ir kt.).
 27. Atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose apskaitą ir atskaitomybę, nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašą – 6,9 – 7,2.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

3.Gyvenimo aprašymas – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.

 1. Užpildyta pretendento anketa (pagal Aprašo 1 priedą).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 52 60 45, el. paštu, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. rugsėjo 20 d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. spalio 4 d.

 

Skelbimo Nr. 73646