Konkursas buhalterio pareigoms užimti

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio buhalterio pareigybė, B lygis, 1 etatas.

Reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir viešojo sektoriaus atskaitomybę.
 4. Gebėti savo darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
 5. Mokėti kaupti, sisteminti, valdyti ir apibendrinti gautą informaciją bei rengti išvadas.
 6. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisyklių reikalavimus.
 7. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS), finansų valdymo ir apskaitos programa „Biudžetas VS“.

Funkcijos:

 1. Tvarkyti priskirtos srities buhalterinę apskaitą:

1.1. atsiskaitymų ir kontrolės – vertinti gautų dokumentų išlaidų pagrįstumą, perkelti gautų mokėjimo dokumentų duomenis į buhalterinės apskaitos programą, perduoti mokėjimo prašymus kitiems skyriams, rengti metines įstaigų veiklos ir finansines ataskaitas, atlikti atsiskaitymus su prekių ir paslaugų tiekėjais;

1.2. turto apskaitos – atlikti turto, priemonių ir materialinių gėrybių apskaitą, rengti turto nusidėvėjimo ataskaitas, apskaityti ir tvarkyti naują turtą, teikti turto nusidėvėjimo būklės ataskaitas;

1.3. įnašų – atlikti įnašų apskaitą atskiroms įstaigoms, vykdyti įnašų priskaičiavimą, kontroliuoti ir stebėti įnašų būklę, teikti ataskaitas apie įnašų procesus ir būklę;

1.4. darbo užmokesčio apskaitos – apskaičiuoti įstaigų darbuotojų darbo užmokestį ir susijusius mokesčius, rengti ir sudaryti socialinio draudimo atskaitomybę, rengti fizinių asmenų pajamų mokesčio metines deklaracijas, rengti ir teikti įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio ataskaitas;

1.5. maisto produktų apskaitos – tvarkyti maisto produktų pajamų ir išlaidų apskaitą, rengti ir teikti maisto produktų pirkimų ataskaitas;

1.6. planavimo – rengti įstaigų biudžetų projektus bei sudaryti specialiųjų, biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšų sąmatas.

 1. Užtikrinti buhalterinių įrašų teisingumą.
 2. Užtikrinti, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrindžiamos dokumentais.
 3. Vesti patvirtintus apskaitos registrus pagal priskirtą sritį.
 4. Tikrinti bei vertinti apskaitos dokumentų atitikimą nustatytiems reikalavimams.
 5. Rengti priskirtų biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo bei kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais ir teikti jas asignavimų valdytojams bei kitoms institucijoms.
 6. Pildyti apskaitos registrus, reikalingus Didžiosios knygos sudarymui.
 7. Rengti finansines ataskaitas.
 8. Teikti informaciją biudžetinių įstaigų vadovams biudžeto planavimo klausimais.
 9. Pildyti duomenis viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), derinti juos su kitais viešojo sektoriaus subjektais.
 10. Vykdyti finansų kontrolę užsakovų finansų kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.
 11. Pavaduoti tos pačios grupės buhalterį jo atostogų, nedarbingumo, komandiruočių metu.
 12. Vykdyti kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
 13. Atlikti kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose apskaitą ir atskaitomybę, nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,9.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.

Informaciją galima gauti tel. 8 6 302 8935, el. paštu sv.centras@siauliai.lt, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. kovo  8  d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. kovo  22   d.

 

Skelbimo Nr. 69273

< Atgal