Konferencijos „Mokykla vaiko ateičiai“ programa

 

Konferencijos programą galima atsisiųsti čia:

Konferencijos_MOKYKLA VAIKO ATEIČIAI_programa 2021 11 16

 

 

RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„MOKYKLA VAIKO ATEIČIAI“

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

2021-11-16

 9.30– 9.45 val. Dalyvių prisijungimas Zoom platformoje

9.45–10.00 val. Konferencijos atidarymas

Rimas Budraitis, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius

Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

10.00–12.00 val. Plenarinis posėdis

10.00–10.40 val. Besimokančiųjų (mokinio ir mokytojo, organizacijos) augimas ir „raidos krizės“ švietimo procesuose“ Lektorė prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė

10.40–11.20 val. „Smegenys, elgesys ir klasė neuromokslininko akimis: neuroedukacijos keliai ir klystkeliai“ Lektorius doc. dr. Kęstutis Skauminas, LSMU Neuromokslų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vadovas, gydytojas neurochirurgas

11.20–12.00 val. Profesionalų susitarimai artimai ateičiai: kaip racionaliai pasirengti atnaujinto UT iššūkiams mokykloje?“ Lektorė doc. dr. Jūratė Valuckienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos RPI (Regionų plėtros instituto) docentė

 

 

MOKINIŲ PATIRTYS IR PASIEKIMAI: KAIP KURTI DERMĘ?                                                                     

 

                                                                                                                                                                     Moderatorė mokytoja Elvyra Rickevičiūtė

 

Eil.

Nr.

Laikas Pranešimo pavadinimas Pranešėjo vardas ir pavardė Mokykla
      1. 12.45-13.00 Asmeninis projektas – mokymasis mokytis? Audronė Saldauskienė Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
      2. 13.00-13.15 Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų gerinimas įgyvendinant Kokybės krepšelio projekto veiklas Milda Sinickienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja
      3. 13.15-13.30 Mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymas Leonida Klimavičienė

Rimvydas Sruogis

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
      4. 13.30-13.45 Mokinių gamtos mokslų patyriminis ugdymas  ir savojo Aš paieškos Rasa Dabregaitė

Birutė Virketienė

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos biologijos ir chemijos mokytojos
      5. 13.45-14.00 Dalykinis projektas – būdas tobulėti Jolita Šlivinskienė Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos dailės mokytoja
      6. 14.00-14.15 Mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų įsivertinimo ir stebėsenos galimybės naudojantis MS Office įrankiais Joana Mekšriūnienė Kristina Vaitkuvienė Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos geografijos ir matematikos mokytojos
      7. 14.15-14.30 Šiaulių universitetinės gimnazijos mokinių patirtys ir pasiekimai eTwinning projekte „Reading in Pandemic Time“ Inga Laurinėnienė

 

Šiaulių universitetinės gimnazijos anglų kalbos mokytoja
      8. 14.30-14.45 Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo patirtys Lina Michailovienė Evelina Mačiūnienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros bei teatro mokytojos
      9. 14.45-15.00 Mokinių kūrybos raiška muzikinėje veikloje. Kūrybiniai atradimai Inga Valaitienė

Daiva Leliukienė

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos muzikos ir dailės mokytojos
  10. 15.00-15.15 Apibendrinimas Elvyra Rickevičiūtė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos mokytoja

 

 

MOKYTOJO PROFESIONALUMAS IR LYDERYSTĖ                                                                                               

 

                                                                                                                                                                  Moderatorė mokytoja Kristina Murauskienė

 

Eil.

Nr.

Laikas Pranešimo pavadinimas Pranešėjo vardas ir pavardė Mokykla
      1. 12.45-13.00 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ Zita Stankevičienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
      2. 13.00-13.15 Mokytojo kasdienės veiklos lyderystės įgūdžių lavinimas Valentina Rakužienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos fizikos mokytoja
      3. 13.15-13.30 Dalijimasis patirtimi – žingsnis asmeninio ir profesinio meistriškumo link Kristina Urbonienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos anglų kalbos mokytoja
      4. 13.30-13.45 Jaunųjų bendrovių veiklos Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje Aurelija Šmitienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ekonomikos ir matematikos mokytoja
      5. 13.45-14.00 Edukacinės išvykos refleksijai ir pozityviam profesionalumui stiprinti Edvinas Gedgaudas

Linda Gudaitė

Rita Margevičienė

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos fizinio ugdymo ir etikos mokytojai
      6. 14.00-14.15 Pasidalytoji lyderystė pamokoje Inga Balčytienė Šiaulių Jovaro progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
      7. 14.15-14.30 Mokytojo lyderystė – mokinio pažangai Loreta Tamulaitienė Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė
      8. 14.30-14.45 Aukštą mokymosi potencialą turinčių mokinių dvikalbis ugdymas Violeta Eidintienė Daiva Riukienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos anglų kalbos ir matematikos mokytojos
      9. 14.45-15.00 Gabių mokinių ugdymas skatina ieškoti naujų ugdymo(si) formų Diana Žukauskienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
  10. 15.00-15.15 Apibendrinimas Kristina Murauskienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos mokytoja

 

 

UGDYMAS MOKYKLOS GYVENIMU                                                                                            

 

                                                                                                                                                                      Moderatorė mokytoja Danutė Kratukienė

 

Eil.

Nr.

Laikas Pranešimo pavadinimas Pranešėjo vardas ir pavardė Mokykla
      1. 12.45-13.00 „Gyvenimas JJG” Daiva Gedminienė

 

 

Augustė Gočelkytė

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja

Mokinių seimo prezidentė

      2. 13.00-13.15 Protų kovų edukacija ir patyriminės pamokos – mišraus mokymosi galimybė Gitana Kazimieraitienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos geografijos mokytoja
      3. 13.15-13.30 Nuo teorijos iki praktikos arba kokia navigacija padeda pasiekti tikslą Danutė Kratukienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja
      4. 13.30-13.45 Mokinių kompetencijų ugdymas: patirtys ir iššūkiai: tarptautinė DofE programa Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos istorijos mokytoja
      5. 13.45-14.00 Gimnazijos laikraštis „Tebūnie šviesa” – bendruomenės gyvenimo atspindys Sigita Stonkienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ugdymo karjerai specialistė
      6. 14.00-14.15 Sėkmingos ugdymo(si) patirtys progimnazijoje Reda Zalogienė

Lina Lušienė

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui
      7. 14.15-14.30 Ugdymo mokyklos gyvenimu atvejis Šiaulių Dainų progimnazijoje Laura Pikelienė Šiaulių Dainų progimnazijos neformaliojo švietimo organizatorė
      8. 14.30-14.45 Mikrovaldiklių programavimas Ričardas Gečas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
      9. 14.45-15.00 Apibendrinimas Danutė Kratukienė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja

 

 

< Atgal