Edukacinės patirties bankas

2023 m.

 1. Informacija apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje 2022 metais

2022 m. 

 1. Pokyčių valdymo samprata
 2. Praktiniai vadovavimo įstaigai ir mokymuisi organizacijoje aspektai
 3. Refleksija kaip asmeninio profesinio tobulėjimo (APT) sistemos komponentas
 4. Personalo ar žmogiškųjų išteklių vadyba?
 5. Vadovavimo stiliai, vadovų charakteristikos
 6. Žmonės pokyčių procese. Pasipriešinimas pokyčiams, jo mažinimo būdai. Švietimo pagalbos organizavimas.
 7. Profesinis kapitalas mokykloje: kaupiame, turtiname, puoselėjame
 8. Sėkmingo pokyčių įgyvendinimo modeliai ir etapai
 9. Adaptyvumas pokyčiams UTA iššūkiai ir galimybės
 10. Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys integruoto ugdymo dienose
 11. Šiaulių Dainų progimnazija UTA įgyvendinimas
 12. Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m.

2020-2021 m.

 1. Daugiau siekianti Sąjunga
 2. Bendradarbiavimas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), artimaisiais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais, kitais specialistais, mokyklo vaiko gerovės komisijos nariais
 3. Dirbtinio intelekto ir skaitmeninių technologijų panaudojimo sprendimai švietimo kokybei gerinti reaguojant į COVID-19
 4. Dokumentų valdymo naujovės, aktualijos
 5. Finansinis saugumas. Kaip pasiruošti nenumatytiems atvejams?
 6. Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas
 7. Inkliuzinis (integruotas) ugdymas – apimantis darbą klasėje su skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniais
 8. Kodėl daug – ne visuomet gerai. Mokytojų profesinio ausgimo aspektas
 9. Mokytojų skaitmeninės kompetencijos plėtiniai
 10. Nuotolinio mokymosi principai ir vyraujančios tendencijos
 11. Pedagoginės stažuotės modelio Lietuvoje įgyvendinimo galimybių vertinimo tyrimo pristatymas
 12. Pedagogų savivaldžio mokymosi raiška tobulinant kvalifikaciją
 13. Saugi aplinka klasėje. Patyčių, smurto, krizių, žalingų įpročių ir priklausomybių prevencija
 14. Specialiųjų ugdymosi poreikių įtaka vaiko bei jaunuolio asmenybei ir socialinei raidai
 15. Švietimo pagalba mokykloje realybė ir kaitos kryptys
 16. Švietimo transformacijos. Atradimai ir perspektyvos
 17. EdTech beo švietimo inovacijų apžvalga ir pavyzdžiai
 18. Ugdymo kaitos tendencijos. Tarptautinių tyrimų įžvalgos