ŠVIETIMO CENTRO VYRESNIOJO SPECIALISTO TEISĖS KLAUSIMAIS KONKURSAS

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ) vyresnysis specialistas teisės klausimais, A2 lygis, 1 etatas. Darbo pradžia 2022 m. sausio 3 d.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą teisinį išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažiau 1 metų teisinio darbo patirtį. Privalumas yra darbo biudžetinėje įstaigoje patirtis.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimą ir švietimo įstaigų veiklą, civilinius, darbo santykius, viešuosius pirkimus.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisines išvadas.
 5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, teikti teisines konsultacijas.
 6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Funkcijos:

 1. Teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka Šiaulių miesto švietimo įstaigų vadovams ir (arba) vadovų paskirtiems atsakingiems darbuotojams viešųjų pirkimų, civilinės ir darbo teisės taikymo klausimais.
 2. Atlieka Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną, analizę ir vertinimą.
 3. Informuoja švietimo įstaigas apie šių veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus.
 4. Dalyvauja susitikimuose su institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis.
 5. Pagal savo kompetenciją sistemina, apibendrina informaciją, analizuoja teisines situacijas, rengia išvadas.
 6. Nagrinėja Švietimo centre gautus prašymus, skundus (pareiškimus), rengia atsakymus į juos, teikia teisines išvadas jam pateiktais su Švietimo centro veikla susijusiais klausimais.
 7. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskiriamas, veikloje.
 8. Vykdo kitus su Švietimo centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Švietimo centro strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašą – 8,5 – 9,5.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Gyvenimo aprašymas – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 4. Užpildyta pretendento anketa (pagal Aprašo 1 priedą).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 52 60 45, el. paštu, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. lapkričio 17 d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. gruodžio 1 d.


Skelbimo Nr. 75104