KONKURSAS Į ŠVIETIMO CENTRO BUHALTERIO PAREIGAS

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio darbo užmokesčio grupės buhalteris, B lygis, 1 etatas.

Reikalavimai:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
  2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.
  3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
  4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai.
  5. Išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus.
  6. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, apskaitos taisyklių reikalavimus.
  7. Gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

Funkcijos:

  1. Skaičiuoja priskirtų įstaigų (toliau – įstaigų) darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, rengia mokėjimo žiniaraščius, atlieka mokėjimus, vykdo išskaitas iš darbo užmokesčio.
  2. Rengia ir teikia pranešimus, ataskaitas, pažymas, deklaracijas mokesčių ar socialinio draudimo įmokų administratoriams, Lietuvos statistikos departamentui ir kitomis institucijomis.
  3. Rengia ir teikia įstaigų darbuotojų su darbo užmokesčiu susijusias ataskaitas, pažymas apie priskaičiuotą darbo užmokestį.
  4. Pagal savo kompetenciją tikrina gautų dokumentų teisingumą, vertina apskaitos dokumentų atitikimą nustatytiems reikalavimams.
  5. Reikalauja, kad atsakingi asmenys pateiktų tikslią ir išsamią informaciją reikalingą ūkinėms operacijoms atlikti.
  6. Užtikrina, kad, remiantis gautais dokumentais, ūkinės operacijos ir įvykiai būtų užregistruoti teisingai.
  7. Užtikrina, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrįstos dokumentais.
  8. Pasirašo apskaitos dokumentus pagal Švietimo centro direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;
  9. Teikia informaciją atsakingiems asmenims apie darbo užmokesčio lėšų poreikį pagal finansavimo šaltinius.
  10. Vykdo einamąją finansų kontrolę.
  11. Kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda atsakingiems asmenims.
  12. Pagal priskirtą sritį pildo apskaitos registrus, reikalingus Didžiosios knygos sudarymui.
  13. Rengia finansines ataskaitas.
  14. Pildo duomenis viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), derina juos su kitais viešojo sektoriaus subjektais.
  15. Pavaduoja tos pačios grupės buhalterį jo atostogų, nedarbingumo, komandiruočių metu ar kitais atvejais;.
  16. Vykdo kitas užduotis pagal padalinio veiklos procesų aprašymus ir vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti padalinio veiklos tikslai.
  17. Teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl grupės ir/ar padalinio veiklos tobulinimo.
  18. Bendradarbiauja su kitais darbo užmokesčio grupės ir padalinio darbuotojais, kitais Švietimo centro padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis.
  19. Atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose apskaitą ir atskaitomybę, nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašą – 6,9 – 7,2.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

3.Gyvenimo aprašymas – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.

  1. Užpildyta pretendento anketa (pagal Aprašo 1 priedą).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 52 60 45, el. paštu, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. spalio 20 d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. lapkričio 3 d.

 

Skelbimo Nr. 74414

< Atgal