Konkursas ekonomisto pareigoms užimti

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio ekonomisto pareigybė, A2 lygis, 1 etatas.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti  ne mažesnį kaip 5 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą;

2.2. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypties ekonomikos, apskaitos ar finansų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą;

2.3. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypties ekonomikos, apskaitos ar finansų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą.

 1. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS).
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai.
 3. Išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus.
 4. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, apskaitos taisyklių reikalavimus.
 5. Gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

Funkcijos:

 1. Teikti informaciją biudžetinių įstaigų vadovams biudžeto planavimo klausimais.
 2. Rengti įstaigų biudžetų projektus bei sudaryti specialiųjų, biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšų sąmatas ir jų pakeitimus.
 3. Sisteminti, analizuoti ir vertinti planinius ir ataskaitinius rodiklius, reikalingus biudžeto programų pajamų ir išlaidų apskaitai.
 4. Rengti finansines ataskaitas.
 5. Rengti statistines ataskaitas ir teikti jas statistikos departamentui bei kitiems suinteresuotiems asmenims.
 6. Pildyti duomenis viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), derinti juos su kitais viešojo sektoriaus subjektais.
 7. Dalyvauti komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskiriamas, veikloje.
 8. Rengti, tvarkyti ir apskaityti dokumentus.
 9. Vykdyti kitas užduotis pagal padalinio veiklos procesų aprašymus ir vykdyti kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti padalinio veiklos tikslai.
 10. Teikti siūlymus tiesioginiam vadovui dėl padalinio veiklos tobulinimo.
 11. Bendradarbiauti su kitais padalinio darbuotojais, kitais Švietimo centro padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis.
 12. Atlikti kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose apskaitą ir atskaitomybę, nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašą – 7,4 – 8.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.

Informaciją galima gauti tel. 8 6 302 8935, el. paštu sv.centras@siauliai.lt, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. gegužės 20 d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. birželio 2 d.

 

Skelbimo Nr. 70870

< Atgal