2018 spalio-lapkričio mėn. vyks IKT mokymai mokytojams

Nuo 2018 metų birželio 12 d.  Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams „IKT naudojimas mokymo(si) procese“. Mokymai  finansuojami pagal  2015-2024 metų Šiaulių miesto strateginės plėtros plano pirmo prioriteto E4-1.1. rodiklį „Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas švietimo įstaigose“. 2018 birželio-rugsėjo mėn. mokymuose dalyvavo 269 mokytojai.
Numatoma, kad kursai vyks  iki 2018 m. gruodžio mėnesio. Mokymuose turės galimybę dalyvauti ir tobulinti informacinių technologijų naudojimo gebėjimus (skaitmenines kompetencijas) ne mažiau 320  (apie 20 proc.) Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų. Kursų trukmė – 40 akademinių  valandų, iš kurių 30 kontaktinių ir 10 savarankiško darbo valandų. Mokymų turinys siejamas su informacinių ir komunikacinių technologijų tikslingo naudojimo skatinimu gerinant mokymo ir mokymosi kokybę mokykloje – „Virtualios mokymosi ir bendradarbiavimo aplinkos“, „Infografika – informacijos pateikimui“,  „IKT naudojimas apklausai ir refleksijai vykdyti“, „Interaktyvios lentos panaudojimas įvairių dalykų pamokose“, „Vertinimo ir įsivertinimo įrankių panaudojimo galimybės“, „Google produktų panaudojimas: dokumentai, apklausų rengimas, failų bendrinimas“,  „Skaitmeninių įrankių, 3D ir kitų mobiliųjų mokomųjų aplikacijų panaudojimas įvairių dalykų pamokose“, „Dalykinės svetainės kūrimas“, „Autorių teisės, duomenų saugumas“ ir kt.. Kursai vykta Šiaulių miesto Švietimo centro, Šiaulių valstybinės kolegijos, „Romuvos“ ir „Dainų“ progimnazijų bei Stasio Šalkauskio gimnazijos  kompiuterių kabinetuose. Mokymus veda kvalifikuoti Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo  centro lektoriai,  informacinių technologijų specialistai, mokytojai praktikai, aukštųjų mokyklų dėstytojai. Informacija teikiama tel. +370 41 525 983, mob. +370 652 25 122 arba el. paštu sv.centras@siauliai.lt.© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras