Kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“.

2017 – 2018 m. m.  Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“.

                 Remdamiesi Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais, patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1521 (10 punktas) bei kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokyklos vadybos pagrindai“, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2165, organizuojame 200 valandų apimties kvalifikacijos tobulinimo kursus „Mokyklos vadybos pagrindai“.

                Ši tęstinė programa skirta naujai paskirtiems ir neatestuotiems mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams ir kitiems švietimo vadybininkams. Pagal šią programą išklausyti kursai padės vadovui (švietimo vadybininkui) įgyti vadovavimo pagrindinėms šiuolaikinės vadybinės veiklos sritims kompetenciją.

                Programos vykdymo trukmė - 4 sesijos, 17 dienų, 200 val. Iš jų: 48 val. teorija, 88 val. praktiniai darbai, darbas grupėse, 64 val. savarankiško darbo (pasirengimas seminarams, namų užduočių atlikimas).

                Baigiamasis darbas – vadovavimo kompetencijos aplanko modelio aprašas (vadybinės veiklos kriterijai, privalomi vadovui ir vadybinės veiklos kriterijai, privalomi mokyklos vadovo pavaduotojui) ir jo pristatymas.

                Kursų vieta – Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (Pakalnės g. 6A).

                Dalyviai: mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, profesinių mokyklų skyrių vedėjai, besiruošiantys atestuotis pirmą kartą.

                Dalyvio mokestis –  256,00 Eur.

                Prašome registruotis Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro telefonu (8 41) 526 045, mob. tel. 8 652 25 122 arba per Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro internetinės svetainės registracijos puslapį.© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras