Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Naujienos

05-09 Konferencija „Ugdymo karjerai kompetencijų tobulinimo situacija ir problemos“

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija

                                  2018 m. gegužės 9 dieną 12:00 val.

 

 

KVIETIMAS 

 

 


   Kviečiame visus pedagogus, karjeros specialistus, pagalbos mokiniui specialistus, socialinius pedagogus, psichologus ir visus, dirbančius su profesiniu informavimu, kuriems rūpi mokinių karjeros planavimo kompetencijų tobulinimas, rengti pranešimus, dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje. 

Mokyklų patirtis patvirtina, kad dėl nuoseklaus profesinio informavimo stiprėja teigiamos mokinių nuostatos atsakingam požiūriui į ateities planavimą, tampa aiškesnis norimo darbo pobūdis, lengvėja specialybės pasirinkimas. Mokyklos įvairiai vykdo profesinį informavimą, tad svarbu dalintis gerąja patirtimi ir kartu ieškoti naujų būdų tikslingam mokinių švietimui, skatinti mokinių kūrybinį aktyvumą ir saviraišką.

 

TIKSLAS

 

 

Rasti bendraminčių, pasidalinti patirtimi, žiniomis ir praktinėmis įžvalgomis, kartu ieškoti naujų būdų ir metodų, tikslingam mokinių ugdymo karjerai kompetencijų tobulinimui, skatinti mokinių aktyvų domėjimąsi profesijų pasauliu ir profesijų pasirinkimo galimybėmis.

 

SIŪLOMOS PRANEŠIMŲ SRITYS

 

 


Ugdymo karjerai kompetencijų ugdymas. Mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė veiksmingam karjeros ugdymui. Profesinis veiklinimas. Ugdymo karjerai integravimas į ugdymo turinį, neformaliojo švietimo veiklas (dalykų pamokas, popamokinę veiklą, klasės auklėtojų veiklą, pagalbos mokiniui specialistų veiklą, kultūrinę - pažintinę veiklą ir pan).

 

NUMATOMOS KONFERENCIJOS DARBO FORMOS

 

 


Žodiniai pranešimai.

Stendiniai pranešimai.

Profesinio veiklinimo pamokos.

Videopranešimai.

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS

 

 

Pranešimo pristatymo trukmė – iki 15 min.

Pranešimo pavadinimas pateikiamas dalyvio anketoje (priedas Nr.1):

Dalyvio anketą siųsti: vilma.sablinskiene@sprc.lt

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 Pranešėjaiiki 2018 m. balandžio 27 d. pildo skaitančių pranešimą anketą:https://goo.gl/forms/VP2TGNpjqHhFAJ643

Konferencijos dalyviai (pranešėjai ir klausytojai) registruojasi internetinėje sistemoje „Semi+“ iki 2017 m. gegužės  9  d.

Konferencijos dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 Konferencijos dalyvio mokestis – 2 Eur. Mokestį galima sumokėti grynais konferencijos dieną arba pavedimu:

Biudžetinės įstaigos pavedimą atlieka į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113;

Iš asmeninių lėšų pavedimas atliekamas į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055

Informacija pavedimui: Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, įmonės kodas 300056938, bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300, mokėjimo paskirties eilutėje nurodyti: ugdymo karjerai kompetencijų tobulinimo situacija ir problemos. Dalyvio vardas ir pavardė.

KONFERENCIJOS KOORDINATORIAI 


Audronė Gelžinienė, metodininkė, tel. (8 41)  524 376, mob. (8 686)  524 25.

Rasa Freimonienė, Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriaus vedėja, mob. (8 656) 69 010.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS

 

 


Pirmininkas
– Rimantas Urmonas, Šiaulių profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Nariai:

Vilma Šablinskienė, profesijos mokytoja metodininkė

Jūratė Tiškuvienė, vyresnioji profesijos mokytoja

Natalija Veriankaitė, vyresnioji profesijos mokytoja

 Jurgita Mockuvienė, vyresnioji profesijos mokytoja

Priedas Nr.1

 „MOKINIŲ KARJEROS PLANAVIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS“ 

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija

DALYVIO ANKETA 

Dalyvio (-ių) vardai (-as), pavardė (-ės), pareigos

 

 

 

 

 

Įstaiga

 

 

 

 

 

Telefonas

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 


SKAITANČIŲ PRANEŠIMĄ ANKETA

Dalyvio (-ių) vardai (-as), pavardė (-ės), pareigos

 

 

 

 

 

Pranešimo pavadinimas (jei stendinis, nurodykite skliausteliuose), pranešimo trukmė

 

 

 

 

 

Įstaiga

 

 

 

 

 

Telefonas

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

Įranga reikalinga pranešimui pristatyti 

 

 

 

 

 


SKAITANČIŲ PRANEŠIMĄ ANKETA

Dalyvio (-ių) vardai (-as), pavardė (-ės), pareigos

 

 

 

 

 

Pranešimo pavadinimas (jei stendinis, nurodykite skliausteliuose), pranešimo trukmė

 

 

 

 

 

Įstaiga

 

 

 

 

 

Telefonas

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

Įranga reikalinga pranešimui pristatyti 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions